Csuhai Zoltán: A magyar államrendőrség rendfokozati jelzései 1945-46.

 01_cim

 

Tisztelt Olvasók, Kedves Gyűjtőtársak!

Először is engedjétek meg, hogy bemutatkozzak. Csuhai Zoltán vagyok, és én is, mint oly sokan mások, különböző relikviák vadászatával töltöm szabadidőm nagy részét. Gyűjtési területem a különböző magyar „állami testületek és szervezetek” rendfokozati és rangjelzései, de ezen belül kiemelten foglalkozom a rendőrségnél használt váll-lapokkal, vállszalagokkal és hajtókákkal. E szép – de emellett elég nagy – terület egyik szegmensét szeretném most bemutatni Nektek leírásban, rajzokon, előkerült tárgyakon és korabeli fotókon keresztül.

hatósági szolgálatot ellátó alezredesA II. világháborút követően az első magyar demokratikus államrendőrség vonatkozásában elvárásként merült fel a rendőri szolgálatot teljesítők egyenruhájának, ezzel együtt a rendfokozati jelzéseinek megváltoztatása. A belügyminiszter 1945. október 29-én kelt 276.455/1945. IV. 12. B.M. számú rendeletével kihirdetésre került ”A magyar államrendőrség egyenruházati és felszerelési szabályzata” (továbbiakban: Szabályzat), mely az egyenruha mellett természetesen a korábban bevezetett rendfokozatok különböző jelzéseit, az állománycsoportok megkülönböztetésére szolgáló hajtókákat, valamint azok viselését is meghatározta. A Szabályzat rendfokozati jelzés alkalmazását zubbonyra, köpenyre, ujjas vállgallérra, valamint tábori sapkára határozott meg, ezekből most az első három ruházati cikken használt rendfokozati jelzéseket szeretném ismertetni.

őrségi szolgálatot ellátó főhadnagyA Szabályzat szerint a rendfokozati jelzések – állománykategóriától függően – vállszalagból, állománycsoportot jelző kettősszínű hajtókából, csillagból, fonott zsinórból és aranypaszományból álltak. A vállszalag szélessége 4,7 cm, hossza a váll szélességétől függően változó. A vállszalag a váll külső szélére, az ujjvarrásba var­randó, míg a nyak felőli részen félkörösen gömbö­lyített, és annak középpontjában egy jelvé­nyes fémgombbal a vállra gombolható. Az állománycsoportot jelző alátéthajtóka-posztó a vállszalagot teljes egészében fedi, arra búzavirágkék színű hajtókát kell varrni úgy, hogy a vállszalag ujjvarrási széle kivételével az alátéthajtókából 3 mm széles sáv szabadon maradjon. A csillag hatágú, óarany- és ezüstszínű fémből készült. Szárai kiemelkedőek, a középen lévő stilizált flitterezés irányába mutatnak, két szemközti ágá­nak hossza 2 cm, rajtuk a felvarrásra alkalmas lyukak vannak. A vállszalagot az ujjvarrási szél kivételével – rendfokozattól függően – arany, ezüst vagy búzavirágkék fonott selyemzsinór veszi körül, melynek vastagsága 5 mm. Az aranyozott paszomány tábornokoknál piros vagy búzavirágkék színű selyemszállal ékesített és gazda­gabban mintázott, a rendőrtörzstiszteknél pedig piros, illetőleg búzavirágkék selyemszál nélküli és egyszerűen mintázott.

Az állománycsoportoknak megfelelő hajtókák színe a következő volt:

  • őrségi szolgálatot ellátó őrmesteraz I. állománycsoport (hatósági szolgálatot ellátók): meggy­piros alapon
    búzavirágkék;
  • a II/A. állománycsoport (őrségi szolgálatot ellátók): ibolyakék alapon búzavirágkék;
  • a III. állománycsoport (egészségügyi szolgálatot ellátók): fekete bársony alapon búzavirágkék;
  • a IV. állománycsoport (műszaki szolgálatot ellátók): barna alapon búzavirágkék;
  • az V. állománycsoport (számvevőségi szolgálatot ellátók): sötétlila alapon búzavirágkék;
  • a VI. állománycsoport (irodai szolgálatot ellátók): papa­gájzöld alapon búzavirágkék.

A fentiek figyelembevételével a rendszeresített rendfokozati jelzések a következőképpen kerültek meghatározásra:

Altábornagy: vállszalagot piros vagy búzavirágkék selyemszállal ékesített, gazdagon mintázott aranypaszomány fedi, alatta búzavirágkék színű hajtóka, melyből 3 mm széles sáv látszik. A nyak felőli részén aranyozott jelvényes fémgomb van, míg a vállszalag hossztengelye vonalában két 25 mm átmérőjű ezüstcsillag van felvarrva.

Vezérőrnagy: rendfokozati jelzése ugyan­olyan, mint az altábornagyé, azzal az eltéréssel, hogy az aranyozott paszományon csak egy ezüst­csillag van középen felvarrva.

ezredesi (hatósági) vállszalagEzredes: a vállszalagot aranyzsinór veszi körül. A kettősszínű haj­tókán egyszerűen mintázott, 25 mm széles aranypaszomány fut végig, melyen hossztengelye vonalában három ezüst csillag található. A nyak felőli részén aranyozott jelvényes gomb van.

 Alezredes: rendfokozati jelzése ugyanolyan, mint az ezredesé azzal az eltéréssel, hogy az aranypaszományon két ezüst csillag van felvarrva.

őrnagyi (számvevőségi) vállszalagŐrnagy: rendfokozati rangjelzése ugyanolyan, mint az alezredesé, csak az aranypaszományon egy ezüst csillag van felvarrva.

Százados: rendfokozati rangjelzése aranypaszomány nélkül megegyezik az ezredesi rangjelzéssel. A kettős színű hajtókán három arany csillag van felvarrva.

hadnagyi (számvevőségi) vállszalagFőhadnagy: rendfokozati rangjelzése ugyanolyan, mint a századosé, azzal az eltéréssel, hogy a hajtókán csupán két arany csillag van fel­varrva.

Hadnagy: rendfokozati rangjelzése ugyanolyan, mint a főhadnagyi, azzal az eltéréssel, hogy a hajtókán egy arany csillag van felvarrva.

alhadnagyi (őrségi) vállszalagAlhadnagy: a kettősszínű hajtókájának hossztengelyében egy 5 mm-es aranyozott sáv fut végig. A hajtóka kö­zepén az aranyozott sávon egy ezüst csillag van felvarrva.

Főtörzsőrmester: a vállszalagot ezüstzsinór veszi kö­rül. A kettősszínű hajtókán az ujjvarrási szélétől 1 cm távolságra 1,5 cm széles, hossztengelyére merőleges ezüst sáv kerül. A nyakfelőli részen ezüstözött jelvé­nyes gomb van. A gomb és az ezüst sáv között a hajtóka hossztengelyében három ezüst csillag van felvarrva.

Törzsőrmester: rendfokozati jelzése ugyanolyan, mint a fő­törzsőrmesteré, azzal az eltéréssel, hogy a hajtóka hossztengelyében csak két ezüst csillag van felvarrva.

Őrmester: rendfokozati jelzése ugyanolyan, mint a törzs­őrmesteré, azzal az eltéréssel, hogy a hajtóka hossztengelyében csak egy ezüst csillag van felvarrva.

Rendőr: a nyak felőli részen bronzszínű, jelvényes gombot visel. A vállszalagot búzavirág­kék fonott selyemzsinór veszi körül. A hajtóka közepén, hossztengelyére merőlegesen, egymástól 1 cm térközre 3 darab 1 cm széles fekete selyemsáv alkalmazandó.

Ideiglenes minőségű rendőr: rendfokozati jelzése ugyanolyan, mint a rendőré, azzal az eltéréssel, hogy a hajtóka köze­pén csak két fekete selyemsáv van felvarrva.

Próbarendőr: vállszalagja ugyanolyan, mint a rendőré, de sáv nélküli.

őrségi szolgálatot ellátó ideiglenes minőségű rendőr állománycsoportot jelző alátéthajtóka nélküli vállszalaggalA háború utáni rossz gazdasági helyzet miatt borítékolható volt, hogy a Szabályzatban leírt új egyenruházati cikkek elkészíttetése készletanyag hiányában el fog húzódni, ezért a belügyminiszter a régi ruházati és felszerelési cikkek kihor­dását 1948. december 31-ig engedélyezte. A magasabb beosztást betöltő tisztek anyagi helyzetük és társadalmi kapcsolataik révén könnyűszerrel készítették el ruháikat, de ez nem minden rendőregyén – főleg a tiszthelyettesek és a legénység soraiba tartozók – részére volt elérhető. Ezen okokból kifolyólag sok esetben keverve használták a háború előtti és alatti időből megmaradt öltözeti cikkeket az újonnan rendszeresített ruházattal, kiegészítőkkel, mely természetesen a rendfokozati jelzések vonatkozásában is megmutatkozott. A „kisrendőr” esetében az állománycsoportokat jelző kettősszínű hajtóka beszerzése, és abból a Szabályzatnak megfelelő rendfokozati jelzés elkészíttetése volt a legnagyobb kihívás.

10A kihordásra megengedett és az új cikkek együttes viselését jól példázza a jobb oldalon látható korabeli fotó is. Az anyaghiány, valamint a kevert ruházati cikkekben megjelenő rendőrök látványa hamar – a kihirdetést követő pár hónap elteltével – a Szabályzat módosításához vezetett, mely a rendfokozati jelzéseket is nagymértékben érintette. Az 1946. június 1-én kihirdetett módosítás elsősorban az állománycsoportot jelző kettősszínű hajtóka megszüntetéséről rendelkezett, de emellett egyéb változásokat is tartalmazott.  Ezen rövid időszaknak is köszönhető, hogy ebből a korból eddig kevés eredeti rendfokozati jelzés került elő, melyek épp emiatt igazán ritka és értékes darabjai lehetnek egy gyűjteménynek.

A Szabályzatban leírtak alapján a rendfokozati jelzéseket a következő rajzok szemléltetik:

11

pdf verzió

placeholder

Last updated: március 20, 2015 at 13:02 du.

This entry was posted in Gyűjtői Hírek, Magyar Rendőrrelikvia-Gyűjtők Egyesülete, MRE, publikáció and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.